Gizlilik ve Aydınlatma


BİLGİ GİZLİLİĞİ VE KVKK AYDINLATMA METNİ

Web sitemiz üzerinden toplanan gerek kişisel gerekse anonim bilgiler 6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU hükümleri doğrultusunda yönetilir.

Gizliliğiniz bizim için önemlidir ve bize vermeyi tercih etmeniz halinde, sizden aldığımız bilgilerin amacı, ilgi duyduğunuz ürün ve hizmetler konusunda size bilgi iletmektir.

Kayıt formlarında ve sitemizdeki diğer bilgi talep noktalarında her zaman doğru ve tam bilgi vermeniz ve açık iznimiz olmadan giriş bilgilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşmamanız sitemizi kullanmanızın bir gereğidir. Tarafınızca kullanılan bir şifrenin üçüncü bir şahıs tarafından kullanıldığından şüphe ederseniz, bizi hemen haberdar ediniz. Doğru olmayan veya eksik bilgi vermeniz veya KUM'un bundan süphelenmesi durumunda tarafınızdan daha fazla bilgi talep edebilir veya sitemizi girişinizi/belirli bölümlerini kullanmanızı engelleyebiliriz.

KUM EĞİTİM DANIŞMANLIK VE DEĞERLENDİRME HİZ. LTD. ŞTİ. (“KUM”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, hizmet ve ticari ilişkiniz nedeniyle Şirketimize sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz.

 Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz. Anılan mevzuat ve bu mevzuatta belirtilen birtakım tanımlar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz:

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Kayıt Sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

1.VERİ SORUMLUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’nde 605178 sicil numarası ile kayıtlı, 5910370631 vergi kimlik numaralı “Uğur Mumcu Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. No:41B İç Kapı No:18 Kartal İSTANBUL” adresinde faaliyet gösteren Kum Eğitim Danışmanlık Ve Değerlendirme Hiz. Ltd. Şti. , Veri Sorumlusu’dur.

2.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

KUM; toplanan kişisel verilerinizi, Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu olduğu hallerde, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlarla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlemektedir.

Diğer bir ifadeyle; toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen, “a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme, ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme” temel ilkelerine uygun olarak KUM tarafından işlenmektedir.

Kanun’un 5/1. maddesinde öngörülen; ‘’Açık rızanın alınması’’, Kanun’un 5/2. Maddesinde öngörülen;

a) “Kanunlarda açıkça öngörülmesi”,

c) “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması”,

ç) “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması”,

 e) “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması”,

  f) “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”

işleme şartına dayalı olarak gerçek/tüzel müşterileri, iş ortakları, çalışanları, eğitmen, danışman ve denetçi hizmet tedarikçilerine yönelik;

amaçlarıyla işlenecek olup; verinin saklanması için gereken amaç ortadan kalktığında ve herhangi bir hukuki yükümlülük yahut kanuni zorunluluk gereğince saklanması gerekmediğinde kişisel veriler 6698 sayılı Kanun ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri ile bilahare bir mevzuat hükmü vazedilirse ilgili hükümler ve KUM’un Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası da dikkate alınarak imha edilecektir.

3.İŞLENEN     KİŞİSEL     VERİLERİN     KİMLERE     VE     HANGİ     AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar dahilinde ve gerekli güvenlik önlemleri alınmak kaydıyla; resmi merciler, yargı mercileri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar başta olmak üzere, bağlı ortaklık ve iştiraklerimize, iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, çalışanlarımız (yalnızca anonim olarak), yöneticilerimiz ve tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, bankalara, finans kuruluşlarına, avukatlara, denetçilere, danışmanlara ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, KUM’un tanıtım ve pazarlama hususlarında çalıştığı reklam firmalarına, tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusu tarafından aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.

4.KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5/2 maddesinde yer alan i) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ii) Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve iii) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hallerine dayanılarak; başvuru formu   doldurulması,    sözleşme    imzalanması    gibi    otomatik    olmayan    yöntemler    ile www.kum.com.tr internet sitesi veya şirketimiz çalışanlarının kurumsal e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi gibi otomatik ya da kısmen otomatik olan veya otomatik olmayan yöntemlerle, doğrudan sözlü veya yazılı olarak departmana bilgi iletilmesi, mobil haberleşme, mobil uygulamalar, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri edinme yöntemleriyle toplanabilir.

5.VERİ SAHİPLERİNİN KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARI

Dilediğiniz zaman KUM’a başvurarak;

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, işyerinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde şirket adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra info@kum.com.tr adresine iletebilirsiniz. Şirketimiz bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, 10 (on) sayfaya kadar ücret almadan; 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için KVK Kurulu tarafından tarifede belirlenen ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde KUM tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular KUM tarafından reddedilecektir.

6.ŞİRKETİMİZ TARAFINDAN TOPLANAN VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca en çok 10 yıl saklanmakta ve sonrasında Kanun’un 7. maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

KVK Kanunu kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

İhtiyaçlarınız için en doğru adrestesiniz. Tüm sorularınızın yanıtları ve en uygun çözümler bir e-posta uzağınızda !